Glaswirtel, Slowenien/Sticna, 5.-4.Jh.v.Chr.

Glaswirtel, Slowenien/Sticna, 5.-4.Jh.v.Chr.