Glaswirtel, Slowenien/Magdalenska Gora, 5.-4.Jh.v.Chr.

Glaswirtel, Slowenien/Magdalenska Gora, 5.-4.Jh.v.Chr.